0 امتیاز
با سلام لطفا یک راهنمای خوب برای نصب سرور vpn PPTP بر روی Debian 8 قرار می دهید؟
سوال شده مرداد 6, 1398 در سیستم عامل لینوکس توسط hasan

1 پاسخ

0 امتیاز
نصب سرویس pptp
apt-get install pptpd -y
vi /etc/ppp/pptpd-options
ms-dns 8.8.8.8
ms-dns 8.8.4.4
vi /etc/ppp/chap-secrets
user1 pptpd user1-password 192.168.5.10
user2 pptpd user2-password 192.168.5.11
vi /etc/pptpd.conf
localip 192.168.5.1
remoteip 192.168.5.100-200

فعال کردن IP Forwarding
vi /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
sysctl -p

اجرا کردن سرویس PPTP
 systemctl start pptpd
systemctl enable pptpd

اضافه کردن خودکار static route  در صورتی که client متصل شد
 vim /etc/ppp/ip-up.local
#!/bin/bash
/sbin/ip route del 192.168.4.0/24 via 192.168.7.11
sleep 2
/sbin/ip route add 192.168.4.0/24 via 192.168.7.11

 

اتصال لینوکس دیگر به سرور VPN

yum install pptp
modprobe nf_conntrack_pptp
echo 'username PPTP password *' >> /etc/ppp/chap-secrets
cd /etc/ppp/peers/

vim linuxconfig
"""
pty "pptp  server_address_here --nolaunchpppd"
name username
remotename PPTP
file /etc/ppp/options.pptp
ipparam linuxconfig
"""

pppd call linuxconfig

route add default gw 172.31.0.8 netmask 0.0.0.0

پاسخ داده شده مرداد 6, 1398 توسط حمیدرضا رمضانی (8,550 امتیاز)
ویرایش شده شهریور 1, 1398 توسط حمیدرضا رمضانی

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده تیر 29, 1397 در سیستم عامل لینوکس توسط حمیدرضا رمضانی (8,550 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده فروردین 29, 1397 در سیستم عامل لینوکس توسط rio
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده خرداد 21, 1397 در سیستم عامل لینوکس توسط امید
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده فروردین 29, 1397 در سیستم عامل لینوکس توسط آرشیو