0 امتیاز
با سلام لطفا یک راهنمای خوب برای نصب سرور vpn PPTP بر روی Debian 8 قرار می دهید؟
سوال شده 6 مرداد 1398 در سیستم عامل لینوکس توسط hasan

1 پاسخ

0 امتیاز
نصب سرویس pptp
apt-get install pptpd -y
vi /etc/ppp/pptpd-options
ms-dns 8.8.8.8
ms-dns 8.8.4.4
vi /etc/ppp/chap-secrets
user1 pptpd user1-password 192.168.5.10
user2 pptpd user2-password 192.168.5.11
vi /etc/pptpd.conf
localip 192.168.5.1
remoteip 192.168.5.100-200

فعال کردن IP Forwarding
vi /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
sysctl -p

اجرا کردن سرویس PPTP
 systemctl start pptpd
systemctl enable pptpd

اضافه کردن خودکار static route  در صورتی که client متصل شد
 vim /etc/ppp/ip-up.local
#!/bin/bash
/sbin/ip route del 192.168.4.0/24 via 192.168.7.11
sleep 2
/sbin/ip route add 192.168.4.0/24 via 192.168.7.11

 

اتصال لینوکس دیگر به سرور VPN

yum install pptp
modprobe nf_conntrack_pptp
echo 'username PPTP password *' >> /etc/ppp/chap-secrets
cd /etc/ppp/peers/

vim linuxconfig
"""
pty "pptp  server_address_here --nolaunchpppd"
name username
remotename PPTP
file /etc/ppp/options.pptp
ipparam linuxconfig
"""

pppd call linuxconfig

route add default gw 172.31.0.8 netmask 0.0.0.0

پاسخ داده شده 6 مرداد 1398 توسط حمیدرضا رمضانی (8,550 امتیاز)
ویرایش شده 1 شهریور 1398 توسط حمیدرضا رمضانی

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده تیر 29, 1397 در سیستم عامل لینوکس توسط حمیدرضا رمضانی (8,550 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده فروردین 29, 1397 در سیستم عامل لینوکس توسط rio
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده خرداد 21, 1397 در سیستم عامل لینوکس توسط امید
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده فروردین 29, 1397 در سیستم عامل لینوکس توسط آرشیو